DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ, ĐỊNH GIÁ MỎ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Viet Appraisal là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt nam nghiên cứu và áp dụng các phương pháp về định giá mỏ tài nguyên khoáng sản. Các chuyên gia của Viet Appraisal, thời gian qua đã tham gia định giá các mỏ khoáng sản đá, than,… phục vụ cho việc chuyển nhượng, kêu gọi vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt nam.

trongrung MỎ KHOÁNG SẢN

I. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Theo Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2010 định nghĩa như sau:

 • Khoáng sản là tài nguyên trong lòng đất, trên mặt đất dưới dạng những tích tụ tự nhiên khoáng vật, khoáng chất có ích ở thể rắn, thể lỏng, thể khí, hiện tại hoặc sau này có thể khai thác. Khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ mà sau này có thể được khai thác lại, cũng là khoáng sản.
 • Hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản.
 • Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản.
 • Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan
II. QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ SỬ HỮU VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN.
1. Sở hữu tài nguyên khoáng sản:
 • Tài nguyên khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý.
2. Giấy phép khai thác khoáng sản
 • Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ chức, cá nhân được phép thăm do khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò, với điều kiện tổ chức, cá nhân đó đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong giấp phép thă dò và tuân thủ mọi quy định của pháp luật.
3. Sử dụng đất trong hoạt động khoáng sản
 • Tổ chức, cá nhân được phép khai thác, chế biến khoáng sản được ký hợp đồng thuê đất để hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai và phù hợp với Luật khoáng sản.
 • Khi giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản chấm dứt hiệu lực thì hợp đồng thuê đất cũng chấm dứt, khi từng phần diện tích khai thác được trả lại thì hợp đồng thuê đất cũng được thay đổi tương ứng.
4. Quyền của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản
 • Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước liên quan đến mục đích khai thác và khu vực được phép khai thác theo quy định của pháp luật
 • Tiến hành khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của giấy phép, thăm dò trong khu vực đã được cấp giấy phép khai thác.
 • Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khoáng sản đã được khai thác theo quy định của pháp luật.
 • Xin gia hạn, trả lại giấy phép khai thác hoặc trả lại phần diện tích khai thác theo quy định của Chính phủ.
 • Chuyển nhượng quyền khai thác cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ.
 • Để thừa kế quyền khai thác theo quy định của pháp luật nếu là các nhân được phép khai thác khoáng sản
 • Khai thác khoáng sản đi kèm với khoáng sản chính với điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc khai thác khoáng sản theo quy định của Chính phủ.
 • Khiếu nại hoặc khởi kiện về việt quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản hoặc quyết định xử lý khác của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật
 • Được hưởng các quyền khác có liên quan theo quy định
5. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản :
 • Nộp lệ phí giáy phép, tiều sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của nhà nước, thuế tài nguyên khoáng sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật
 • Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động sản xuất phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản và thiết kế mỏ đã được chấp thuận
 • Tận thu khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo đảm an toàn lao động về vệ sinh lao động, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chấp thuận.
 • Thu thập, lưu giữ số liệu thông tin về tài nguyên khoáng sản và báo cáo kết quả hoạt động khác cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ và ngày bắt đầu hoạt động sản xuất với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản. Thông báo kế hoạch khai thác khoáng sản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có mỏ trước khi thực hiện
 • Thực hiện các nghĩa vụ về việc bảo đảm quyền lợi nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định
 • Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác gây ra
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép tiến hành trong khu vực khai thác cho việc xây dựng các công trình giao thông, đường dẫn nước, đường tải điện, đường thông tin đi qua mỏ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản
 • Nộp báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản trước ngày giấy phép khai thác hết hạn, thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiện lực theo quy định
III. QUY TRÌNH CỦA DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Quy trình của một dự án khai khoáng gồm các giai đoạn: Thăm dò, đánh giá, xây dựng dự án và khai thác. Tương ứng với mỗi giai đoạn này nhà đầu tư cần chuẩn bị các công tác khác nhau về tìm kiếm và thu thập thông tin, nghiên cứu khả thi, đánh giá tài nguyên và sâu hơn là đánh giá trữ lượng

mỏ khoáng sản

IV. THẨM ĐỊNH GIÁ NGUỒN TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
1. Khái niệm
 • Là xác định giá trị thị trường của quyền khai thác mỏ tài nguyên không thể tái sinh ( trữ lượng giới hạn)
2. Phân loại mỏ khoáng sản
 • Mỏ đang nghiên cứu thăm dò
 • Mỏ đã hoàn tất thăm dò
 • Mỏ đã đưa vào khai thác
3. Mục đích thẩm định giá
 • Mua bán, chuyển nhượng
 • Cổ phần hóa, thu hút đầu tư
 • Góp vốn
 • Thế chấp
 • Mục đích của nhà nước
4. Các phương pháp thẩm định

Tùy theo đặc điểm của từng doanh nghiệp và giao đoạn của dự án khai thác khoáng sản mà Viet Appraisal đưa ra các phương pháp định giá phù hợp, bao gồm:

 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp thu nhập (đầu tư)
 • Phương pháp lợi nhuận
V. HỒ SƠ CẦN CUNG CẤP CHO VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ MỎ KHOÁNG SẢN
 • Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy Chứng nhận đầu tư
 • Quyết định về việc cấp giấy phép khai thác khoáng sảN

 • Quyết định thuê đất;
 • Bảng thống kê trữ lượng do đơn vị chuyên nghành thực hiện
 • Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán thực hiện
 • Các bản vẽ thiết kế, hồ sơ quyết toán các hạng mục công trình đã đầu tư.
Trung tâm thẩm định giá Việt Nam Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, cổng thông tin chuyên sâu về thẩm định giá, công ty dịch vụ thẩm định giá dự án đầu tư bất động sản tài sản nhà xưởng máy móc thiết bị dây truyền xe ô tô phần mềm website, kho báo giá, khóa học lớp học đào tạo tài liệu giáo trình, tham dinh gia, bao gia, tư vấn quản lý dự án, đào tạo thẩm định giá, thẩm định dự án, hồ sơ thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá, trung tâm thẩm định giá bộ tài chính, trung tâm thẩm định giá việt nam, dịch vụ thẩm định giá, thẩm định giá, thẩm định giá việt nam, tham dinh gia viet nam, thẩm định giá máy móc thiết bị, van ban luat hanh chinh, tham dinh gia, công ty thẩm định giá, lop dinh gia bat dong san, thẩm định giá tài sản cố định, khóa học thẩm định, bộ tài chính, công văn số 3364/btttt-ưdcntt, 2589/btttt-uwdcntt, dinh muc chi phi tham dinh du an, định giá phần mềm 3364, gia vang hom nay, hoc tham dinh vien, huong dan 957, huong dan tham dinh gia, học phí chứng chỉ bất động sản, khoa hoc tham dinh gia bat dong san, khóa học thẩm định giá bộ tài chính, le phi tham dinh gia thiet bi, nghị định 101 về thẩm định giá, nguyen tac trich khau hao, nguyên tắc trích khấu hao, phi tham dinh gia thiet bi, quyet dinh 203/2009, quyet dinh 957 bo xay dung, quyết định 203 năm 2009 của bộ tài chính, quyết định 957 của bộ xây dựng, quyết định số 206, tham dinh cong trinh xay dung, tham dinh gia bxd, tham dinh gia nha dat, tham dinh viet nam, thông tư 127, thông tư 203 / 2009 của bộ tc, thông tư 3364, thông tư bộ xây dựng, thông tư số 142/2009/tt-btc, thông tư số 203 có hiệu lực từ ngày 1/1/2010, thẩm định giá tài sản cố định, thẩm định giá là như thế nào?, thẩm định giá thiết bị, thẩm định giá việt, thẩm định giá và trích khấu hao, tieu chuan dinh gia bat dong san, tin tham dinh gia, trung tam dinh gia bat dong san, trung tam tham dinh gia, trung tâm thẩm định giá, trung tâm thẩm định giá tại đà nẵng, tt 206 trich khau hao tscd, vai tro cua tham dinh vien, định mức chi phí định giá, định mức thẩm định giá thiết bị, định giá tài sản, dinh gia, nghị định 101, thông tư hướng dẫn nghị định 102/2009/nđ-cp, trung tam tham dinh gia bo xay dung, luat gia, luat tham dinh gia, luat xay dung, luat dat dai, luat thue gtgt, thue thu nhap, thẩm định giá, tài chính dự án, trang chủ, tư vấn môi trường, tài sản vô hình, giá đất tỉnh tp, công trình công ngiệp, nhà đất xây dựng, cổ phiếu cổ phần, đơn giá định mức, giá trị qsd đất, tin viet appraisal, giám sát thi công, tin tức văn bản, hướng dẫn, định giá, liên hệ, lập dự án đầu tư, biểu phí tư vấn môi trường, máy móc thiết bị dây truyền sản xuất, phí thẩm định giá, mẫu vb đấu giá, dự án đầu tư, mỏ khoáng sản, định giá việt nam viet appraisal, phí bán đấu giá, hồ sơ năng lực, phương tiện vận tải, http www dinhgiavietnam vn, phần mềm máy tính, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, bán đấu giá, thiết bị vật tư y tế, tài sản qua sử dụng, mẫu văn bản sử dụng trong thẩm định giá viet appraisal, viễn thông tin học, nghị định số 189 2013 nđ cp của chính phủ sửa đổi bổ sung một số, về viet appraisal, thông tư 22 2010 tt bkh quy định về định mức chi phí giám sát đánh, đấu thầu, nghị định số 188 2013 nđ cp của chính phủ về phát triển và quản lý, động sản, nghị định số 177 2013 nđ cp ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ, nhà tư vấn, nghị định số 179 2013 nđ cp của chính phủ quy định về xử phạt vi, đấu giá, thông tư số 41 2013 tt bgtvt của bộ giao thông vận tải quy định về, bất động sản, nhà xưởng dây chuyền máy móc thiết bị và giá trị lợi thế qsd đất thuê, công trình hạ tầng, thẩm định giá máy xây dựng, công trình nhà ở, appraisal, công trình thương mại, http vietappraisal com, công trình xã hội, 374 3 dwt, giá thuê đất, website, giới thiệu, 958 2 dw, khách hàng, dinhgiavietnam vn, mẫu vb thẩm định, http www vietappraisal com, thiết bị giáo dục, mẫu văn bản sử dụng trong bán đấu giá viet appraisal, tài sản thanh lý, tàu chở hàng trọng tải 5000 dwt, đất nông lâm nghiệp, tàu hàng tải trọng 3000 dw, thẩm định giá, ,tham dinh gia ,định giá ,vietappraisal ,chuyen tinh cam dat viet ,giá cổ phiếu aasc ,nghị định 177/2013/nđ-cp ,bán đấu giá bất động sản ,quy trình quản lý ccdc ,chuyen la viet nam ,quyết định của unnd tp hà nội về giá tính thuế tài nguyên ,bảng giá các loại đất của huyện lạc thủy tỉnh hòa bình năm 2013 ,http://www.vietappraisal.com, rủi ro tài chính, rủi ro tài chính của doanh nghiệp, đấu thầu dự án cung cấp thiết bị tin học, định giá thuê nhà, tham gia dinh, mẫu biên bản đấu thầu đất nông nghiệp, biểu phí thẩm định giá tscđ để cho thuê, bảo đảm dự thầu, thong tin lien quan den tai san co dinh vo hinh, viet lam quan doc nghanh may, vu khi moi viet nam mua, bảng dự trù chi phí đầu tư, tài chính dự án đầu tư, các giải pháp phát triển sản xuất nong nghiêp, chợ tốt nhà ở đất ở chuyển nhượng bất động sản, dự án nhằm đảm bảo các chi phí được đưa ra một cách chính xác tiết kiệm, dđặc điểm của phương pháp chi phí định giá đất, hướng dẫn tính phí đấu giá theo tt48, phương pháp bảo tồn động vật, mâũ đơn dự thầu thanh lý tài sản, máy chà sàn nhà xưởng, quản lý tiến trình công việc, quyết định phê duyệt biện pháp thi công xây dựng, tham dinh gua co phieu, tham dinh gua co phieu la gi, thông tư 04/2010 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng, thong tin tai san co dinh vo hinh, tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, biểu phí thẩm định giá thiết bị, giới thiệu về nhân viên chuyên ngành quản lý hoạt động bay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình 2012, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình 2013, giá trị thị trường cổ phần, thẩm định môi trường dự án, tờ trình hạ giá thuê nhà, trường chuyên biệt gia định, viet to trinh tham dinh, khái niệm sử dụng đất, cach lam appraisal, gia appraisal, công trình xã hội, bán đấu giá, thẩm định giá bất động sản đưa ra quyết định, tài sản vô giá, án phí sơ thẩm định giá, thẩm định, thanh lý tài sản, quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, nghanh tham dinh gia